Tellimuskoolitused

Tellimuskoolitus on spetsiifiliselt kliendi ja osalejate arenguvajadustele kohandatud praktiline õppeprogramm, millele eelneb põhjalik eel- ja järeltöö, e-õppe osa ja tavaliselt rohkem kui üks koolituspäev. Sellest, kuidas tellimuskoolituse protsess välja näeb, loe pikemalt SIIT


Argumendioskused tööalases suhtlemises

Tase 1
Argumenteerimisoskuste koolituse käigus aitame Sul eristada emotsionaalseid seisukohti ratsionaalsetest ja küsima miks? ja kas tõesti?, kui pead erinevate valikute üle mõtlema. 
Argumenteerimine aitab esile tuua ideede ratsionaalse tugevuse. Argumendi mudel on lihtne viis koguda, struktureerida ja tõestada oma mõtteid ning neid pärast kirjalikult (dokumentides) või suuliselt esitada (läbirääkimistel, müügis, koosolekul, esitlusel) ning kaitsta.Loe edasi
 Tase 2
Argumenteerimisoskused edasijõudnutele. Argument on tõenäoliselt ammu juba Sinu töövahend ning Sul ei ole probleemi selgituse ja tõestuse eristamisega, argumentatsiooni planeerimisega või vastuargumentide esitamisega. 
Argumenteerimine edasijõudnutele on mõeldud edasijõudnud huvilisele, kes vajavad oskust ära tunda, kuulata ja kasutada mitut eri tüüpi argumente kiires ja keerulises suhtlusprotsessis, näiteks läbirääkimistel või strateegiliste otsuste tegemisel.

Loe edasi
   

Müük ja
müügiargumendid

 

Läbirääkimised
Müük läheb normaalselt, aga järjest tihemini kohtad kliente, kes küsivad Miks? või Kas tõesti? ning ootavad Sinu käest argumente oma toote ja teenuse kohta. Miks on teie toode parem? Miks ma peaksin ostma teie käest, kui teine teenusepakkuja on palju odavam? Kui sa eelistad emotsionaalset müüki mitte teha, siis on argument Sinu töövahend.

Loe edasi
  Edukate läbirääkimiste pandiks on argumenteerimisõpetuse alusteadmiste kasutamine. Koolituse põhirõhk jääb läbirääkimiste kui protsessi avamisele ja vajalike oskuste treenimisele. Analüüsitakse läbirääkimiste strateegia valikut ning kuidas läbirääkimisi ajaliselt ja sisuliselt piiritleda nii, et läbirääkimised ei muutuks kõnekoosolekuks.

Loe edasi
   


Koosolekute disain ja -juhtimine

 

Kuulamis- ja küsimisoskused 
Koosoleku juht jääb tihtipeale nähtamatuks, kui koosolek on läinud hästi ja viperusteta. Kui koosolek on eesmärgistamata, veniv, segane või läheb üle aja, vaadatakse tihti koosoleku juhi suunas. Millega arutelu juht peab kohapeal arvestama ning millele tähelepanu suunama, et koosolek oleks osalejate asjakohane?Loe edasi

  Iga argumenteeritud suhtlemine sisaldab teise poole kuulamist ja täpsustavate küsimuste küsimist, mis võimaldavad Sul mõista teise seisukohti ja oma mõtteid paremini vormistada. Struktureeritud kuulamise väljund on teise jutu efektiivne kirjapanek, nii et kiires suhtlusprotsessis (koosolekul, läbirääkimistel) ei läheks vajalik sisu kaduma ja märkete pinnalt on võimalik räägitu meelde tuletada.

Loe edasi 
   

Kirjalik eneseväljendus 

 
Juhtimine
Kirjalik tekst on armutu - kui seal ei struktuur paigas, mõtted sisukad ja järeldused selged, siis kaotab lugeja ruttu huvi. Nii võivad head mõtted jääda realiseerimata, olgu see siis audiitori järeldus, juristi vaie või kliendisuhtluse e-kiri. Kirjalik eneseväljendus ei ole ainult grammatika. Meie eesmärk on toetada osalejate selge kirjaliku sõnumi loomise ja kaitsmise oskuseid, nii et tekst oleks hästi struktureeritud, seisukohad argumenteeritud ning tekst veenev.

Loe edasi
  Kui otsused sünnivad käsukorras, emotsioonide pinnalt või ilma aruteluta, võivad head ideed muutuda kiretuks ja jääda teostuseta. Püsiva mõjuga otsus on selline, mille loogikast ja tõestusest aru saadakse, nii organisatsiooni sees kui teiste sihtgruppide hulgas. Argumenteeritud juhtimine on uue põlvkonna juhtimise mõtteviis, sest valikuid täis maailmas käskimisest või nõudmisest ei piisa!

Loe edasi
   

Esinemis- ja esitlusoskused
   
 
Esinemine meedias ja intervjuude praktikum
Esinemine on täis vastuolusid. Veenev ettekanne võib muuta kuulajate mõtlemist, kuid piir mõju ja manipulatsiooni vahel on habras. Avalik kõnelemine sarnaneb küll tavapärasele suhtlemisele, kuid tundub hoopis hirmsam. Tihti põhjendamatult. 
Esinemisoskus ei nõua raamatutarkust, kuid meisterlikkuse eelduseks on teadlik areng. Koolitus lähtub ideest, et hea esineja suudab märgata ja mõista kõnelemise olukorrast, kuulajatest ja iseendast tulenevaid tulemust määravaid tegureid.Loe edasi
  Arendame kõneisikute meedias kõnelemise oskust ning treenime argumenteeritud mõtlemise ja eneseväljenduse oskuseid, mida on võimalik kasutada nii suuliselt kui ka kirjalikult erinevates meediaga suhtluse situatsioonides - teleintervjuu, telefoniintervjuu, kirjalik eneseväljendus. 
Koolitus on 2-päevane, millest esimesel päeval arendatakse argumenteeritud esinemise oskusi ja teisel päeval viiakse läbi teleintervjuude praktikum, mida aitavad läbi viia head partnerid ERR'ist, TV3'st ja BFM'st.

Loe edasi

 

Väitlusoskused
 
Demagoogiale reageerimine
SpeakSmartClub™ on täiskasvanutele mõeldud metoodika, mille kohtumised kombineerivad kõne-, mõtlemis- ja väitlusoskuste omandamist ja nende oskuste harjutamist ettevõtte enda töötajate grupiga. Eesmärk on teha nö mõttetrenni – mida tihemini ja rohkem trenni teha, seda käepärasemaks muutuvad oskused. Teisisõnu, mida rohkem harjutada, seda igapäevasemaks muutub rahulik ja ratsionaalne suhtlus igapäevastes tööolukordades. Loe edasi


  Kas sõnumid „Võid kindel olla!“ või „Murrame läbi!“ on sulle veenvad?
Kui oskad ära tunda seda, kui Sind veendakse ilma sisuka sõnumita, oskad küsida ja leida sisukaid sõnumeid kergemini üles. Räägime sellest, kuidas eristada demagoogiat argumenteeritud seisukohtadest ja õpetame Sind leidma tekstist või jutust demagoogilisi elemente ning kaitsma ennast selle vastu. Koolitus põhineb paljudel praktilistel harjutustel, sh töö teksti ja videoga. Loe edasi  


Meeskonnatööoskused

 Organisatsiooni väitluspäev
Koos mõtlemata ja arutlemata ei saavutata väitluses edu. See paralleel kehtib ka organisatsiooni kohta - kui meeskond koos ei mõtle ja omavahel rahulikult otsuseid läbi ei aruta, ei toimu organisatsioonina läbimõtestatud arengut ja püsiva mõjuga otsuseid. Koolitus lähtub eesmärgist pakkuda meeskonnale võimalusi paremaks koostööks läbi argumenteerituma omavahelise suhtluse. Päeva alguses õpime argumenteerima, päeva teine pool on mängulisem ehk osalejad saavad ise omavahel väidelda.

Loe edasi
  Sinu meeskonna väärtuste hulgas on olulisel kohal avatus, lahendustele orienteeritus, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine? Need märksõnad on kattuvad suurel määral argumenteeritud suhtlemisoskustega, mida väitluse kaudu on võimalik arendada. Ettevõtte väitluspäev kombineerib kõne-, mõtlemis- ja väitlusoskuste omandamist, nende oskuste harjutamist ja Sinu meeskonna väärtuste üle mõtlemist ja arutlemist.

Loe edasi
   


Toetavad teemad
 

Arenguprogramm 
Oleme pühendanud ennast argumenteeritud eneseväljenduse õpetamisele. Aeg-ajalt tuleb meie teele häid koostööpartnereid ja häid mõtteid, mistõttu arendame välja koolitusi, mis on toetavad meie põhioskuste õpet ja on hea võimalus nendele, kes tahavad minna mõne teemaga süvitsi:
Loe edasi...


  Õpetame oma arvamuse avaldamise, kuulamise ja teiste arvamuse aktsepteerimise, oma positsiooni kaitsmise ning ratsionaalsete, kuid seejuures meeldivate arutelude loomise ja juhtimise ning läbirääkimiste oskuseid. Seda kõike eesmärgistatult, et õpe toetaks töögrupi juhtide, asejuhtide ja ekspertide oskusi.

Loe edasi