Argumenteerimine ja kriitiline mõtlemine


Argument on iga töötaja ja juhi töövahend!

Kui Sinu tööülesannete hulka kuulub läbimõeldud otsuste tegemine ning neid otsuseid puudutav suhtlus erinevate sihtrühmadega, siis see on oskus Sulle! Suure tõenäosusega on Sul kõige keerulisemad olukorrad, kus mõlemat mainitud kompetentsi tuleb kasutada üheaegselt, näiteks rakendada adekvaatset analüüsioskust keerukates situatsioonides, langetada kaalutletud otsus ja kommunikeerida seda töötajatele või teistele osapooltele või osalemine tekkivates suulistes või kirjalikes vaidlustes.

Argument võimaldab kogutud infot analüüsida, leida üles ja koondada vajalikud elemendid (väitest järelduseni) ning luua infost loogilise terviku. Osalejad korrastavad argumendi mudeli õppimisega oma mõtete struktuuri, loovad endale mõtlemise süsteemsust ja parandavad mõtete väljendusoskust. Lähtume õpetamisel muuhulgas põhimõttest, et kui kõik osalejad oskavad kasutada argumendi mudelit, siis võimaldab see neil ühtsemalt toimida ja omavahel suhelda. Kui ühed ütlevad "argument", siis saavad teised aru, millest jutt käib.

Õpetame koolituse käigus, mis argument on, milleks see tarvilik on ja kuidas argumenti oma tööalastes situatsioonides kasutada – läbirääkimistel, müügis, koosolekutel. Argumendi kasutamine tööl võimaldab keskenduda sisule ja eristada seisukohti inimestest; võimaldab vältida laskumist emotsionaalsesse manipulatsiooni; võimaldab teha ratsionaalsemaid ja püsivama mõjuga otsuseid või struktureeritumaid ja sisukamaid koosolekuid. 

Õpetame argumenteerimisoskusi:

 • kõikidele, kes tahavad mudelit mõtete struktureeritud ja põhjendatud sõnastamiseks suuliselt või kirjalikult;
 • juhtidele, kes tahavad, et nende organisatsioon oleks argumenteeriv organisatsioon;
 • osakonnajuhtidele, kes peavad pidama kiireid ja sisukaid koosolekuid ning kommunikeerima seisukohti ja otsuseid osakonna sees;
 • meeskondadele, kes tahavad parandada oma meeskonnasisest kommunikatsiooni ja on huvitatud oma töötajate heast ja selgest eneseväljendusest suhtluses partnerite ja klientidega;
 • start-up'idele, inkubaatoritele, ülikoolidele argumenteeritud pitchingu teemadel;
 • personalijuhtidele "Argumenteerimine töövaidluses" koolituse raames.
 • inglise keeles treeningseria "Training Series: Argumentation Skills for Business Professionals" raames. 

Koolituse läbinud osalejad oskavad:
 • 6 akadeemilise tunni pikkusel koolitus:
  • oskavad hinnata, millistes olukordades on mõistlik kasutada argumenteerimisoskust ning millised olukorrad ei võimalda tulemuslikku suhtlemist;
  • oskavad struktureerida oma mõtteid ja eneseväljendust veenvate argumentidena;
  • oskavad argumente kuulda, tekstist leida ning neile reageerida;
  • oskavad teha vahet ratsionaalsetel argumentidel ja emotsionaalsetel seisukohtadel, filtreerida paljusõnalisest mõttest välja argumentatsiooni ning jätta kõrvale emotsionaalse sisu;
  • küsida küsimusi, mis suunavad vastaja argumente moodustama
 • 12 akadeemilise tunni pikkusel koolitusel: 
  • hinnata, millistes tööolukordades on mõistlik kasutada argumenteerimisoskust ning millised olukorrad ei võimalda tulemuslikku suhtlemist;
  • arvestades suhtluspartnerit, valmistuda põhjalikumalt ette oma mõtete koostamiseks ja esitamiseks;
  • moodustada erinevat tüüpi argumente, neid ära tunda, tõestada, analüüsida, ümber lükata ja taastugevdada;
  • analüüsida argumentatsiooni, leida sellest nõrgad kohad;
  • tunda ära ja reageerida adekvaatselt sisutühjale argumendile ja demagoogiale;
  • esitada argumenteeritud seisukohtasid kirjalikult ja suuliselt;
  • juhtida küsimustega ennast ja teisi ratsionaalsele mõtlemisele;
  • oskavad kuulata keerulist teksti, eristada sealt argumente ja teha efektiivseid märkmeid, mis aitavad hiljem räägitut meenutada;
  • tunnevad ära demagoogia ja teavad, kuidas demagoogiale reageerida.

Soovitatav jätk on kohtumine 1-3 kuu möödudes koolitusest. Koolituse teisel päeval koostatakse osalejatele isiklik arenguplaan. Plaani osadeks on elemendid, mida osalejad soovivad oma edaspidistes suhtlussituatsioonides paremaks muuta – näiteks argumenteerimine, koosoleku vormistamine või mõtete esitamine. Igale soovitud elemendile seab osaleja ise eesmärgi, tähtaja ja tulemuse. 6 kuu möödudes koolitusest on toimub kohtumine sama koolitajaga, et vaadata tulemused üle ning arutada vahepeal toimunud situatsioone. Seejärel on võimalik sõnastada uued eesmärgid.  

Tellijate ja osalenute tagasiside: 

 • Väga tänuväärne töö, mida Eestis teete. Soovitan koolitust kõikidele organisatsioonidele, kes tegelevad tootearendusega. Swedbank
 • Koolitus oli sisukas ja mõnusalt tempokas. Oluline on läbiv loogika sinu jutus, alati leida tõendatud põhjendused oma väidetele ning hoida kuulajate tähelepanu.
 • Meie töö praktiliselt argumenteerimisest koosnebki, nii et plaanin oskusi rakendada igal sammul, eelkõige aruannete koostamisel. Riigikontroll
 • Kasutan oskusi aruannetes oma väidete esitamisel ja aruteludel oma väidete kaitsemisel. Koolitusel osalenu, siseaudiitor
 • Koolitus ületas minu ootusi. Teooria oli piisav ja arusaadav. Palju praktilisi tegevusi teooria rakendamiseks. Koolitaja Margo oli asjatundlik ja huvitav ning suutis mõlemal päeval 8 tunni jooksul tähelepanu üleval hoida. Argumenteerimise ülesehitust, väide-> seletus -> tõestus -> järeldus, kasutan edaspidi märguannete ja aruannete kirjutamisel. Avalikel esinemisel ja ettekannete tegemisel kasutan argumenteerimise ülesehitust ja pööran tähelepanu kehakeelele: naeratan, loon publikuga silmside, toon näiteid, jälgin käte tegevust jm. 2-päevasel argumenteerimiskoolitusel osalenu. 
 • Enne koolituse pakkumise tegemist meiega kohtuti ja püüti välja selgitada meie koolitusvajadus. Tõenäoliselt aitas see pakkumise tegemisele kaasa, sest koolitus oli väga hästi suunatud just meie osakonna vajadustele. Hea on näha et koolitus tehakse koolitatavatele, mitte ei ole koolitaja "üks järjekordne tööpäev koolitusvaldkonnas". Koolitaja ei olnud mitte ainult oma ala professionaal, vaid suutis oma teadmisi ka väga hästi edasi anda. Hiljem koolitusel osalenud kolleegidega rääkides tundus, et kõik said omale häid näpunäiteid, mida kavatsetakse rohkem kasutada ja mida tasub meeles pidada. Reelika Luhtaru, Haridus- ja Teadusministeerium 
 • Tulin madalate ootustega, sest erinevad viimased koolitused, kus olen osalenud on osutunud üsna nõrgaks. Olin väga positiivselt üllatunud, et pakkumus ja koolitus olid ühteaegu head. Isegi võiks öelda, et koolitus oli päris elus parem kui paberil. Positiivsed ja argumenteeritud maailmaparandajad! Koolitusel "Argumenteerimine ja veenmine" osaleja