Argumenteeritud ja veenev esinemine meedias + teleintervjuude praktikum

Arendame kõneisikute meedias kõnelemise oskust ning treenime argumenteeritud mõtlemise ja eneseväljenduse oskuseid, mida on võimalik kasutada nii suuliselt kui ka kirjalikult erinevates suhtluse situatsioonides (sh meedias):

 • tele- ja telefoniintervjuus enesekindel esinemine ning selgete, lühikeste ja ettevõtte sõnumit kandvate vastuste andmine;
 • enda mõtete struktureeritud ja argumenteeritud kirjalik väljendamine, mida saab kirjutav meedia kasutada võimalikult vähe toimetatud viisil;
 • selgelt eesmärgistatud koosoleku sisukas juhtimine, et kuulata ära erinevaid seisukohti või jõuda ettevõttes olulise otsuseni;
 • innustav ja sisukas esinemine oma meeskonnale.

Koolituse läbinud oskavad
 • teha vahet ratsionaalsetel argumentidel ja emotsionaalsetel seisukohtadel;
 • struktureerida oma mõtteid ja eneseväljendust veenvate argumentidena;
 • kasutada argumenteeritud sõnumit erinevates suhtlussituatsioonides (meediaga, oma meeskonnaga, koosolekul);
 • analüüsida kuulajaskonda ja kohandada oma sõnumi koostamine ja esitamine vastavalt sellele;
 • kuulata küsimust ja vastata ajakirjaniku küsimustele piisvalt lühidalt, selgelt ja argumenteeritult, kandes edasi oma ettevõtte sõnumit;
 • astuda kriitilise kuulaja ette keerulise sõnumiga ja tunda ennast enesekindlalt.

Koolituse sisu (2 päeva)
 1. Ratsionaalne ja emotsionaalne suhtlemine ja harjumuslik käitumine
 2. Argument ratsionaalse mõtlemise ja eneseväljenduse vahendina
 3. Argumendi tõestamise vajalikkus ja viisid
 4. Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest koosnev terviklik seisukoht
 5. Argumendi kasutamine erinevastes situatsioonides (meediasuhtlus, ettevõttesisesed esinemised, koosolekud)
 6. Eeltööna tehtud kirjalike vastuste analüüs
 7. Kaameraga intervjuuks valmistumine
 8. Päevauudiste saate formaadis intervjuude filmimine. Intervjuusid viivad läbi head koostööpartnerid TV3st, ERRist ja BFMist. 
 9. Intervjuude vaatamine ja järelanalüüs 

Koolitusel omandatakse teoreetilisi teadmisi lühiloengute ning harjutuste vormis, see võimaldab osalejatel jooksvalt argumenteerimisoskusi omandada ja praktiseerida. Käsitletavat teooriat integreeritakse osalejate igapäevatöösituatsioonidega.